REGULAMIN KONKURSU


„Hasło reklamowe nowego CH-R”1. Konkurs - postanowienia ogólne


1.1 Organizatorem konkursu jest spółka P.P.H.U. KONSEK Sp. J. z siedziba w Żorach ul.Moniuszki 5, 44-240 Żory


1.2 Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r (Dz. U. Nr 201 poz 1540 z późn. zm)


1.3 Konkurs jest przeprowadzany na terenie strefy wakeboord Rybnik ruda podczas Music&Wather Festival w dniu 28.08.2016 poprzez otrzymany kupon oraz pozostawieniu danych osobowych w celu rejestracji w kursie.


1.4 Zasady przeprowadzania Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców określa niniejszy regulamin.2. Określenie Uczestnika Konkursu


2.1 Konkurs przeznaczony jest dla osób które polubiły nasz profil na facebooku oraz przesłały hasło reklamowe Toyoty C-HR


2.2 Uczestnikiem konkursu jest osoba, spełniająca następujące warunki :.

a)    posiada ważne prawo jazdy

b)    zapoznał się z Regulaminem Konkursu, spełnia wszystkie warunki i w pełni go akceptuje.
  


3. Zasady prowadzenia konkursu


3.1 Tematyka Konkursu dotyczy hasła reklamowego nowej Toyoty C-HR rozpowszechnianej na terenie śląska.


3.2 W celu starania się o nagrody w Konkursie osoba musi polubić profil Toyoty Konsek na facebooku oraz przesłać wiadomością prywatną hasło reklamowe


3.3 Konkurs jest jednoetapowy. Poprzez wybór najatrakcyjniejszego hasłą reklamowego hasła reklamowego Toyoty C-HR


3.4 Komisja wytypuje zwycięzce poprzez wybór najatrakcyjniejszego hasła reklamowego Toyoty C-HR, wyłoni komisja w składzie 3 osób  ma na to 5dni roboczych na ogłoszenie wyników konkursu – Uczestnik zostanie poinformowany mailowo poprzez platforme faacebook lub telefonicznie o swoim zwycięstwie.4.Nagrody w Konkursie


4.1 W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda w postaci możliwości wypożyczenia dowolnego modelu Toyoty z naszego salonu z pełnym bakiem w jeden weekend ustalony z organizatorem.


4.2 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do obciążenia zwycięzcy kosztami ewentualnych napraw mechanicznych, blacharskich i lakierniczych wyrządzonych przez zwycięzcę na wypożyczonym samochodzie.


4.3 Podczas zdawania samochodu zostanie on sprawdzony przez pracownika firmy P.P.H.U. KONSEK Sp. J. wynik obserwacji zostanie wprowadzony do protokołu zdawczo – odbiorczego z czytelnym podpisem Pracownika i Zwycięzcy.  
5.Sposób wyłonienia zwycięzcy


5.1 Wyboru zwycięzcy dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora salonu Toyota Rybnik w składzie Aneta Matoga, Przemysław Mrugalski , Anna Śmietana


5.2 Komisja konkursowa sprawuje kontrolę nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz decyduje o :

a) kwalifikacji osób do udziału w konkursie

b) sprawdza prawidłowość

c) decyduje o przyznaniu nagrody w konkursie

 
6. Miejsce i termin wydania wygranych


6.1 Zwycięzca podpisuje Umowę Użyczenia Samochodu w dniu wypożyczenia samochodu.


6.2 Zwycięzca musi osobiście odebrać samochód i osobiście go oddać pracownikowi P.P.H.U. KONSEK Sp. J.


6.3 Nagrody w konkursie nie mogą być zamienione na inne nagrody, samochody ani na gotówkę. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych własności nagrody. Nagroda nie może być przekazana osobie trzeciej pod jakimkolwiek tytułem. Uprawnienie do korzystania z nagrody jest niezbywalne.


 
7.Prawa autorskie


7.1 Uczestnik z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialność za  to,że:

a) jest autorem wszelkich haseł w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłasza w związku z udziałem w Konkursie.

b) powstałe w związku z niniejszym konkursem hasła nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych haseł nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.


  
7.2 Na podstawie art.921 § 3 Kodeksu Cywilnego z chwilą wydania Nagród na Organizatora przechodzą bez dodatkowego wynagrodzenia dodatkowe autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych treści – haseł powstałych w związku z realizacja zadania konkursowego (dzieła), stanowiącego utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006r. Nr 90, poz 631 z późn. zm.) bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, terytorialnych, czy ilościowych na następujących polach eksploatacji :

a) utrwalanie i zwielokrotnienie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie,

b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależenie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy ; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrodrukach i mikroprodukcjach, a także do powielania w inny sposób,

c) wprowadzenie do pamięci komputera i sporządzenie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w  części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu ; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośniów dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu , publicznie wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie  i reemitowanie a także publiczne udostepnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. - kanale komunikacji publicznej, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.


7.3 W ramach wydanej nagrody Organizator nabywa wyłączne prawo do wykonania praw zależnych do nagrodzonego Dzieła i dysponowania nim, w tym Organizator ma prawo do dokonywania zmian i przeróbek, skrótów, zmian i wymiany poszczególnych warstw lub elementów i innych zmian, łączenia z innymi utworami, wizerunkami, wykonaniami, tekstami, opisami lub materiałami, wykorzystania w całości lub we fragmentach, w tym w ramach komplikacji lub połączeń, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, rozłożonych na części, w wersjach zmienionych i skróconych, rozłożonych na części, w wersjach ze zmianą sekwencji oraz w wersjach zsynchronizowanych ze zmienioną warstwą dźwiękową, ilustracją lub informacyjną oraz do korzystania i rozporzadzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie. Organizator jest uprawiony w szczegolności do uzupełnienia Dzieła o hasła i slogany reklamowe, znaki towarowe, informacje handlowe etc. i do korzystania z tak powstałych modyfikacji w pełnym zakresie. Organizator może dokonywać poprawek stylistycznych, ortograficznych i językowych.